O MNIE
Lubię osiągać cele.

Inte­re­suję się branżą kre­atywną, choć przez ostat­nie lata sia­łem zamęt na rynku muzycz­nym jako orga­ni­za­tor kon­cer­tów, even­tów i festi­wali. Wcze­śniej napra­wia­łem kli­ma­ty­za­cje, sprze­da­wa­łem panele i mówi­łem do mikro­fonu w radio oraz na sce­nach kra­kow­skich imprez. Aktu­al­nie wró­ci­łem pod strze­chę branży IT i zaj­muję się sze­roko poję­tym wspar­ciem. Jestem mul­ti­za­da­niowy, więc biorę na sie­bie wyzwa­nia, w któ­rych widzę poten­cjał i moż­li­wość roz­woju.

Lubię pra­co­wać samo­dziel­nie i w zespole, zależ­nie od rodzaju powie­rzo­nych zadań. Cenię sobie kre­atyw­ność, otwar­tość, uczci­wość i sza­cu­nek.

  • NAZYWAM SIĘDamian Moskal­ski
  • MÓWIĄ NA MNIEMoskit
  • ŻYJĘ34 lata
  • STACJONUJĘ WKra­ków
  • MÓJ E-MAILdamian@moskalski.com
  • MÓJ TELEFON604–670-672

ŻYCIORYS

Doświadczenie

Koordynator ds. Wsparcia IT2016 — dziś

Stowarzyszenie WIOSNA

Robię jesz­cze lep­sze rze­czy w IT dla Szla­chet­nej Paczki, Aka­de­mii Przy­szło­ściWIOSNY.

Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Użytkowników Systemów WEB2016

Stowarzyszenie WIOSNA

Robię dobre rze­czy i grzeję na ide­ałach w Szla­chet­nej Paczce, Aka­de­mii Przy­szło­ściWIOŚNIE.

Bloger2015 — dziś

takjakjest.pl

Posta­no­wi­łem poru­szać trud­niej­sze tematy, o któ­rych mil­czymy lub któ­rych trudno się dotyka. Piszę tak jak jest.

Bloger2013 — 2015

Muszkieter.in

Bloga zaczą­łem pisać z potrzeby serca, pod pseu­do­ni­mem Musz­kie­ter.

Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury KLUB STUDIO2008 — 2014

Fundacja ACADEMICA

Orga­ni­za­cja, pro­mo­cja, pro­duk­cja kon­cer­tów i imprez w klu­bach Stu­dio, Zaścia­nekGwa­rek w Kra­ko­wie. Od pomy­słu, przez reali­za­cję, po roz­li­cze­nie.

Administrator główny (wolontariat)2007 — 2015

MyBBoard.pl

Zarzą­dzam pol­skim sup­por­tem MyBB PL dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cego się dar­mo­wego skryptu forów MyBB. Jestem współ­oj­cem ser­wisu i od zera budo­wa­łem jego markę.

Prezenter, Redaktor muzyczny, Redaktor programowy (wolontariat)2008 — 2010

Radio17

Jako wolon­ta­riusz two­rzy­łem Radio17 od pod­staw — począt­kowo jako pre­zen­ter, póź­niej jako szef działu muzycz­nego, by skoń­czyć jako p.o. redak­tora pro­gra­mo­wego.

Elektronik/Automatyk2005 — 2008

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Robi­łem prze­glądy i napra­wia­łem cen­trale kli­ma­ty­za­cyjne, insta­la­cje elek­tryczne, tele­fony. Posia­dam upraw­nie­nia elek­tryczne do 15 kV (eks­plo­ata­cyjne i dozo­rowe).

Doradca handlowy2004 — 2005

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Dora­dza­łem, dora­dza­łem, dora­dza­łem, a oni kupo­wali, kupo­wali, kupo­wali… drzwi.

Sprzedawca2003 — 2004

Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. (OBI)

Sprze­da­wa­łem, sprze­da­wa­łem, sprze­da­wa­łem, a oni kupo­wali, kupo­wali, kupo­wali… panele pod­ło­gowe.

Edukacja

Magister2013 — 2014

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kie­ru­nek: Zarzą­dza­nie. Nie­skoń­czone. Może kie­dyś do tego wrócę.

Inżynier2003 — 2013

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Od pierw­szego roku stu­diów pra­co­wa­łem, co się prze­ło­żyło na czas zdo­by­wa­nia wyż­szego wykształ­ce­nia. Otrzy­ma­łem tytuł inży­niera AUTOMATYKI I ROBOTYKI o spe­cjal­no­ści kom­pu­te­rowe sys­temy w ste­ro­wa­niu i zarzą­dza­niu.

Technik elektronik 1997 — 2002

Zespół Szkół Elektrycznych w Nisku (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej)

Zdo­by­łem pierw­szy tytuł naukowy — spe­cjal­nośćSYSTEMY KOMPUTEROWE.

Umiejętności interpersonalne i kompetencje

Komunikatywność

Praca zespołowa, inicjatywa, otwartość na zmiany

Kreatywność, nastawienie na rozwój

Negocjacje, asertywność

Perfekcjonizm

Umiejętności techniczne

Obsługa komputera i programów biurowych (Word, Excel, Powerpoint)

Umiejętność efektywnego przeszukiwania Internetu i używania nowych technologii

Sprawne posługiwanie się social media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr, Instagram)

Znajomość skryptów WordPress (blog), MyBB (forum), CMS Made Simple (cms)

Umiejętność administracji systemami Linux

Hobby

Muzyka i kultura, kultura w muzyce, muzyka w kulturze

Social media i media tradycyjne

Fiat 125P, pseudonim “Słoń”

Psychologia, filozofia

Dobry film, dobra książka

BLOG