O MNIE
Lubię osiągać cele.

Inte­re­su­ję się bran­żą kre­atyw­ną, choć przez ostat­nie lata sia­łem zamęt na ryn­ku muzycz­nym jako orga­ni­za­tor kon­cer­tów, even­tów i festi­wa­li. Wcze­śniej napra­wia­łem kli­ma­ty­za­cje, sprze­da­wa­łem pane­le i mówi­łem do mikro­fo­nu w radio oraz na sce­nach kra­kow­skich imprez. Aktu­al­nie wró­ci­łem pod strze­chę bran­ży IT i zaj­mu­ję się sze­ro­ko poję­tym wspar­ciem. Jestem mul­ti­za­da­nio­wy, więc bio­rę na sie­bie wyzwa­nia, w któ­rych widzę poten­cjał i moż­li­wość roz­wo­ju.

Lubię pra­co­wać samo­dziel­nie i w zespo­le, zależ­nie od rodza­ju powie­rzo­nych zadań. Cenię sobie kre­atyw­ność, otwar­tość, uczci­wość i sza­cu­nek.

  • NAZYWAM SIĘDamian Moskal­ski
  • MÓWIĄ NA MNIEMoskit albo Mora­les
  • ŻYJĘ35 lat
  • STACJONUJĘ WKra­ków
  • MÓJ E-MAILdamian@moskalski.com
  • MÓJ TELEFON604–670-672

ŻYCIORYS

Doświadczenie

IT Business Partner2017 — dziś

Stowarzyszenie WIOSNA

Poma­gam mar­ke­tin­go­wi i pro­mo­cji Szla­chet­nej Pacz­ki, Aka­de­mii Przy­szło­ściWIOSNY. Na doda­tek dalej koor­dy­nu­ję pra­cą obsza­ru i zespo­łu Wspar­cia IT.

Koordynator ds. Wsparcia IT2016 — 2017

Stowarzyszenie WIOSNA

Robię jesz­cze lep­sze rze­czy w IT dla Szla­chet­nej Pacz­ki, Aka­de­mii Przy­szło­ściWIOSNY.

Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Użytkowników Systemów WEB2016

Stowarzyszenie WIOSNA

Robię dobre rze­czy i grze­ję na ide­ałach w Szla­chet­nej Pacz­ce, Aka­de­mii Przy­szło­ściWIOŚNIE.

Bloger2015 — dziś

takjakjest.pl

Posta­no­wi­łem poru­szać trud­niej­sze tema­ty, o któ­rych mil­czy­my lub któ­rych trud­no się doty­ka. Piszę tak jak jest.

Bloger2013 — 2015

Muszkieter.in

Blo­ga zaczą­łem pisać z potrze­by ser­ca, pod pseu­do­ni­mem Musz­kie­ter.

Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury KLUB STUDIO2008 — 2014

Fundacja ACADEMICA

Orga­ni­za­cja, pro­mo­cja, pro­duk­cja kon­cer­tów i imprez w klu­bach Stu­dio, Zaścia­nekGwa­rek w Kra­ko­wie. Od pomy­słu, przez reali­za­cję, po roz­li­cze­nie.

Administrator główny (wolontariat)2007 — 2015

MyBBoard.pl

Zarzą­dzam pol­skim sup­por­tem MyBB PL dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się dar­mo­we­go skryp­tu forów MyBB. Jestem współ­oj­cem ser­wi­su i od zera budo­wa­łem jego mar­kę.

Prezenter, Redaktor muzyczny, Redaktor programowy (wolontariat)2008 — 2010

Radio17

Jako wolon­ta­riusz two­rzy­łem Radio17 od pod­staw — począt­ko­wo jako pre­zen­ter, póź­niej jako szef dzia­łu muzycz­ne­go, by skoń­czyć jako p.o. redak­to­ra pro­gra­mo­we­go.

Elektronik/Automatyk2005 — 2008

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Robi­łem prze­glą­dy i napra­wia­łem cen­tra­le kli­ma­ty­za­cyj­ne, insta­la­cje elek­trycz­ne, tele­fo­ny. Posia­dam upraw­nie­nia elek­trycz­ne do 15 kV (eks­plo­ata­cyj­ne i dozo­ro­we).

Doradca handlowy2004 — 2005

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Dora­dza­łem, dora­dza­łem, dora­dza­łem, a oni kupo­wa­li, kupo­wa­li, kupo­wa­li… drzwi.

Sprzedawca2003 — 2004

Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. (OBI)

Sprze­da­wa­łem, sprze­da­wa­łem, sprze­da­wa­łem, a oni kupo­wa­li, kupo­wa­li, kupo­wa­li… pane­le pod­ło­go­we.

Edukacja

Magister2013 — 2014

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kie­ru­nek: Zarzą­dza­nie. Nie­skoń­czo­ne. Może kie­dyś do tego wró­cę.

Inżynier2003 — 2013

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Od pierw­sze­go roku stu­diów pra­co­wa­łem, co się prze­ło­ży­ło na czas zdo­by­wa­nia wyż­sze­go wykształ­ce­nia. Otrzy­ma­łem tytuł inży­nie­ra AUTOMATYKI I ROBOTYKI o spe­cjal­no­ści kom­pu­te­ro­we sys­te­my w ste­ro­wa­niu i zarzą­dza­niu.

Technik elektronik 1997 — 2002

Zespół Szkół Elektrycznych w Nisku (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej)

Zdo­by­łem pierw­szy tytuł nauko­wy — spe­cjal­nośćSYSTEMY KOMPUTEROWE.

Umiejętności interpersonalne i kompetencje

Komunikatywność

Praca zespołowa, inicjatywa, otwartość na zmiany

Kreatywność, nastawienie na rozwój

Negocjacje, asertywność

Perfekcjonizm

Umiejętności techniczne

Obsługa komputera i programów biurowych (Word, Excel, Powerpoint)

Umiejętność efektywnego przeszukiwania Internetu i używania nowych technologii

Sprawne posługiwanie się social media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr, Instagram)

Znajomość skryptów WordPress (blog), MyBB (forum), CMS Made Simple (cms)

Umiejętność administracji systemami Linux

Hobby

Muzyka i kultura, kultura w muzyce, muzyka w kulturze

Social media i media tradycyjne

Fiat 125P, pseudonim “Słoń”

Psychologia, filozofia

Dobry film, dobra książka

BLOG